rozwód online

Rozwód online.

Prowadzę swoim klientom liczne sprawy o rozwód i obecnie są one także prowadzone przez
Sąd w trybie online.
Początkowo sposób prowadzenia sprawy o rozwód w trybie online trochę „śmieszył” klientów.
Pytali, jak to możliwe, aby tak ważne dla nich sprawy życiowe i osobiste, jak rozwód, alimenty,
mogą być rozpatrywane online. Z biegiem czasu taka forma prowadzenia postępowania
sądowego o rozwód okazała się wygodna dla klientów, i co nie jest bez znaczenia, mniej
stresująca i obciążająca.
Rozprawa online polega na tym, że sędzia obecny w Sądzie na sali rozpraw łączy się z
pełnomocnikami stron, oraz stronami, online.
Jako pełnomocnik wraz ze stroną którą reprezentuję, obecni jesteśmy w Kancelarii i stamtąd
wspólnie łączymy się z Sądem zdalnie. Tryb i sposób procedowania sprawy o rozwód jest taki
sam jak ten na sali rozpraw. Sędzia przewodniczący przesłuchuje zdalnie świadków oraz strony,
i w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do warunków rozwodu, wysokości alimentów,
kontaktów z dzieckiem, wyrok w tym zakresie może zapaść nawet już po przeprowadzeniu
pierwszej rozprawy.
Oczywiście, gdy strony nie są zgodne co do warunków rozwodu, wyrok w takiej sprawie może
zapaść też w trybie postępowania online, ale niewątpliwie wymagać będzie przeprowadzenia
więcej niż jednej rozprawy.

Podwyższenie zasądzonych alimentów

Podwyższenie zasądzonych alimentów

Wraz ze wzrostem dzieci, ich potrzeby ulegają zmianie. Konsekwencją powyższego są większe koszty ich utrzymania, jakie ponoszą rodzice. Samotnie wychowujący dziecko rodzic może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu, z pozwem o alimenty. Podstawę roszczenia stanowią przepisy art. art. 133 § 1 w zw. z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w myśl, których na obojgu rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Szczególnie, w sytuacji gdy małoletni nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice zobowiązani są do zapewnienia mu minimum socjalnego, aby zaspokoić jego podstawowe potrzeby życiowe.

W miarę wzrostu dziecka ulegają zmianie jego potrzeby, ich koszt wzrasta. Ponadto z upływem czasu ulegają zmianie także inne okoliczności mające wpływ na wysokość zasądzonych alimentów. Ulec zmianie mogą warunki materialno-bytowe czy możliwości zarobkowe każdego z rodziców. Samotnie wychowujący dziecko rodzic, może w myśl treści art. 138 kro, wnieść pozew o podwyższenie alimentów zasądzonych na małoletniego, jeżeli wykaże, że koszty utrzymania dziecka wzrosły bądź doszło do innej ,,zmiany stosunków” uzasadniającej zmianę zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Sąd w sprawach o alimenty ma obowiązek w sposób uważny i dokładny zbadać usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji. W konsekwencji Sąd, mimo, iż rodzic wykaże, że utrzymanie dziecka stało się kosztowniejsze niż dotychczas, może oddalić powództwo o podwyższenie alimentów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt: VI RCa 206/19 orzekał w sprawie, w której powódka domagała się podwyższenia alimentów na dwójkę dzieci. Pozwany wskazał, iż został ojcem kolejnego dziecka i zobowiązany jest świadczyć na jego utrzymanie. Sąd orzekł, że każde z dzieci ma prawo do równego zaspokojenia swoich potrzeb, toteż zaspokojenie potrzeb jednych nie może skutkować pogorszeniem się sytuacji materialnej pozostałych dzieci zobowiązanego. Sąd jednoznacznie wskazał, że ,,Każde z dzieci pozwanego ma równe prawo do domagania się od niego przyczyniania się do zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb”, toteż oddalił żądanie powódki w przedmiocie podwyższenia alimentów.

forma usług radcy prawnego

O mnie

Ewa Banasik Radca

Od 1986 roku jestem radcą prawnym i od zawsze specjalizowałam się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności spraw rodzinnych i spadkowych.Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Swoją aktywność zawodową rozpoczęłam od pracy Sędziego w Sądzie Rejonowym.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i aktualnie pełnię funkcję sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Katowicach.

Obecnie prowadzę kancelarię o wąskiej specjalizacji prawniczej poświęconej wyłącznie sprawom rodzinnym i spadkowym w szerokim zakresie. Każda sprawa z zakresu sprawa rodzinnego jest inna, gdyż dotyka spraw osobistych i bardzo wrażliwych, toteż każdorazowo omawiam ją szczegółowo z klientem, tak aby zapewnić mu komfort i optymalne rozwiązanie problemu.

Swoim klientom gwarantuję indywidualne podejście do każdej sprawy, szczególną troskę jeżeli chodzi o dobro dzieci i należyte zabezpieczenie ich potrzeb oraz praw.

Służę Państwu profesjonalną obsługę prawną, popartą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem prawniczym.