Rozwód z winą czy bez?

Rozwód z winą czy bez?

Wielu klientów, którzy przychodzą do mojej Kancelarii, radzi się, czy wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy czy bez. Wtedy informuję, że strona która występuje z żądaniem rozwodu z winy małżonka musi udowodnić, że za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiada drugi małżonek.

Na czym może polegać wina małżonka? Będą to przykładowo uzależnienie małżonka, zdrada, niełożenie na utrzymanie rodziny, stosowanie przemocy, trwonienie majątku. Winę za rozpad pożycia trzeba udowodnić. Tymi dowodami mogą być przykładowo zeznania świadków, zdjęcia, SMSy, wiadomości e-mail.

Gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, podczas sprawy rozwodowej Sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej, opiece, alimentach kontaktach. Gdy strony walczą o opiekę nad dziećmi bardzo pomocna okazuje się być opinia powołanych przez Sąd biegłych, którzy zapraszają na wywiad rodziców wraz z dziećmi i poddają badaniu ich zdolności opiekuńczo – wychowawcze. Po tym badaniu biegli formułują wnioski końcowe w opinii, na której z reguły Sąd się opiera. W opinii jest co do zasady zawarta sugestia z kim dzieci powinny zamieszkiwać, czy może być wykonywana opieka naprzemienna, czy władza rodzicielska powinna zostać ograniczona, jak powinny kształtować się kontakty rodziców z dziećmi.

Procesy, które toczą się na podstawie pozwu o rozwód z orzeczeniem winy z reguły są długotrwałe i przykre dla stron, już nie wspominając o ciężkiej sytuacji dzieci, które rozwód rodziców przeżywają. Często zdarza się, że rodzice wciągają je w swoje nieporozumienia i problemy, albo swoje racje próbują wykazać za pomocą dzieci. Jest to sytuacja bardzo stresująca dla małoletnich, które nierzadko z uwagi na swój wiek odchorowują proces rozwodowy swoich rodziców bardzo długo. Jeżeli sytuacja dla małoletnich jest zbyt przytłaczająca, dobrym wyjściem jest skorzystanie z pomocy specjalistów, przykładowo psychologa.

Klienci często chęć uzyskania rozwodu z winy drugiego małżonka tłumaczą w ten sposób, że skoro druga strona zawiniła, to powinna ponieść tego konsekwencje.

Sąd ocenia zebrany materiał dowodowy i wydaje wyrok. Oczywiście nie zawsze Sąd podziela stanowisko małżonka, który domagał się rozwodu z orzeczeniem winy, albowiem to Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodową złożonych dowodów oraz treść zeznań stron. Rozwód z winą oznacza dla nich pewnego rodzaju satysfakcję moralną oraz jak często mówią – chcą w przyszłości wykazać dziecku, że to nie oni zawinili rozpadowi małżeństwa.

Nie bez znaczenia jest także kwestia alimentacyjna, albowiem małżonek który został uznany za niewinnego rozpadu pożycia może domagać się zasądzenia alimentów na swoją rzecz od drugiego małżonka.

O alimentach dla małżonkach i dzieci napiszę w osobnym artykule.

Oczywiście do Kancelarii przychodzą także klienci, którzy mogliby wystąpić z pozwem o rozwód z orzeczeniem winy, ale tego świadomie nie robią, albowiem chcą w miarę szybko uzyskać wyrok rozwodowy, bez stresu związanego z udowadnianiem winy.

Decyzja, czy wystąpić z pozwem o rozwód z orzeczeniem winy czy bez zawsze należy do klienta.

#rozwód #katowice

Podwyższenie zasądzonych alimentów

Podwyższenie zasądzonych alimentów

Wraz ze wzrostem dzieci, ich potrzeby ulegają zmianie. Konsekwencją powyższego są większe koszty ich utrzymania, jakie ponoszą rodzice. Samotnie wychowujący dziecko rodzic może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu, z pozwem o alimenty. Podstawę roszczenia stanowią przepisy art. art. 133 § 1 w zw. z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w myśl, których na obojgu rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Szczególnie, w sytuacji gdy małoletni nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice zobowiązani są do zapewnienia mu minimum socjalnego, aby zaspokoić jego podstawowe potrzeby życiowe.

W miarę wzrostu dziecka ulegają zmianie jego potrzeby, ich koszt wzrasta. Ponadto z upływem czasu ulegają zmianie także inne okoliczności mające wpływ na wysokość zasądzonych alimentów. Ulec zmianie mogą warunki materialno-bytowe czy możliwości zarobkowe każdego z rodziców. Samotnie wychowujący dziecko rodzic, może w myśl treści art. 138 kro, wnieść pozew o podwyższenie alimentów zasądzonych na małoletniego, jeżeli wykaże, że koszty utrzymania dziecka wzrosły bądź doszło do innej ,,zmiany stosunków” uzasadniającej zmianę zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Sąd w sprawach o alimenty ma obowiązek w sposób uważny i dokładny zbadać usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji. W konsekwencji Sąd, mimo, iż rodzic wykaże, że utrzymanie dziecka stało się kosztowniejsze niż dotychczas, może oddalić powództwo o podwyższenie alimentów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt: VI RCa 206/19 orzekał w sprawie, w której powódka domagała się podwyższenia alimentów na dwójkę dzieci. Pozwany wskazał, iż został ojcem kolejnego dziecka i zobowiązany jest świadczyć na jego utrzymanie. Sąd orzekł, że każde z dzieci ma prawo do równego zaspokojenia swoich potrzeb, toteż zaspokojenie potrzeb jednych nie może skutkować pogorszeniem się sytuacji materialnej pozostałych dzieci zobowiązanego. Sąd jednoznacznie wskazał, że ,,Każde z dzieci pozwanego ma równe prawo do domagania się od niego przyczyniania się do zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb”, toteż oddalił żądanie powódki w przedmiocie podwyższenia alimentów.